ఆకాశమా ఆలకించుమా

Aakaashamaa Aalakinchumaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆకాశమా ఆలకించుమా
భూమీ చెవియొగ్గుమా (2)
అని దేవుడు మాటలడుచున్నాడు
తన వేదన నీతో చెబుతున్నాడు (2) (ఆకాశమా)

నేను పెంచిన నా పిల్లలే
నా మీదనే తిరగబడిరనీ (2)
అరచేతిలో చెక్కుకున్నవారే
నా అరచేతిపై మేకులు కొడుతూ (2)
నను దూరంగా ఉంచారని
నా పిల్లలు బహు చెడిపోతున్నారని (2) (దేవుడు)

విస్తారమైన బలులు నాకేల
క్రొవ్విన దూడా నాకు వెక్కసమాయే (2)
కోడెల రక్తం గొర్రె పిల్లల రక్తం
మేకల రక్తం నాకిష్టము లేదు (2)
కీడు చేయ మానాలని
బహు మేలు చేయ నేర్వాలని (2) దేవుడు

పాపిష్టి జనమా, దుష్టసంతానమా
చెరుపు చేయు పిల్లలారా మీకు శ్రమ

అక్కరలో మీ చేతులు నా వైపుకు చాచినపుడు
మిమ్మును నే చూడకనే కనులు కప్పుకొందును
ఆపదలో మీ గొంతులు నా సన్నిధి అరచినపుడు
మీ మాటలు వినకుండా చెవులు మూసుకొందును
నన్ను విసర్జించువారు లయమగుదురని
నీరులేని తోటలా నశియింతురని (2) దేవుడు

ఆకాశమా భువికి చెప్పుమా
భూమీ లోకాన చాటుమా (2)

Aakaashamaa Aalakinchumaa
Bhoomee Cheviyoggumaa (2)
Ani Devudu Maatalaaduchunnaadu
Thana Vedana Neetho Chebuthunnaadu (2) ||Aakaashamaa

Nenu Penchina Naa Pillale
Naa Meedane Thiragabadirani (2)
Arachethilo Chekkukunna Vaare
Naa Arachethipai Mekulu Koduthu
Nanu Dooramgaa Unchaarani
Naa Pillalu Bahu Chedipothunnaarani (2) Devudu

Visthaaramaina Balulu Naakela
Krovvina Doodaa Naaku Vekkasamaaye (2)
Kodela Raktham Gorre Pillala Raktham
Mekala Raktham Naaksihtamu Ledu (2)
Keedu Cheya Maanaalani
Bahu Melu Cheya Nervaalani (2) Devudu

Paapishti Janamaa, Dushta Santhaanamaa
Cherupu Cheyu Pillalaaraa Meeku Shrama

Akkaralo Mee Chethulu Naa Vaipuku Chaachinapudu
Mimmunu Ne Choodakane Kanulu Kappukondunu
Aapadalo Mee Gonthulu Naa Sannidhi Arachinapudu
Mee Maatalu Vinakundaa Chevulu Moosukondunu
Nannu Visarjinchuvaaru Layamagudurani
Neeru Leni Thotalaa Nashiyinthurani (2) Devudu

Aakaashamaa Bhuviki Cheppumaa
Bhoomee Lokaana Chaatumaa (2)