ఆకాశ వాసులారా

Aakaasha Vaasulaaraa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆకాశ వాసులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి (2)
ఉన్నత స్థలముల నివాసులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2) ఆకాశ

ఆయన దూతలారా మరియు
ఆయన సైన్యములారా (2)
సూర్య చంద్ర తారలారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2) ఆకాశ

సమస్త భుజనులారా మరియు
జనముల అధిపతులారా (2)
వృద్దులు బాలురు, యవ్వనులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2) ఆకాశ

క్రీస్తుకు సాక్షులారా మరియు
రక్షణ సైనికులారా (2)
యేసు క్రీస్తు పావన నామం
ఘనముగ స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2) ఆకాశ

Aakaasha Vaasulaaraa
Yehovaanu Sthuthiyinchudi (2)
Unnatha Sthalamula Nivaasulaaraa
Yehovaanu Sthuthiyinchudi – Hallelooya (2) Aakaasha

Aayana Doothalaaraa Mariyu
Aayana Sainyamulaaraa (2)
Surya Chandra Thaaralaaraa
Yehovaanu Sthuthiyinchudi – Hallelooya (2) Aakaasha

Samastha Bhoojanulaaraa Mariyu
Janamula Adhipathulaaraa (2)
Vruddhulu Baaluru, Yavvanulaaraa
Yehovaanu Sthuthiyinchudi – Hallelooya (2) Aakaasha

Kreesthuku Saakshulaaraa Mariyu
Rakshana Sainikulaaraa (2)
Yesu Kreesthu Paavana Naamam
Ghanamuga Sthuthiyinchudi – Hallelooya (2) Aakaasha