ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య – హా విమోచకా

Aahaa Mahaathma

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య – హా విమోచకా
ద్రోహ రహిత చంపె నిను నా – దోషమే కదా (ఆహా)

వీరలను క్షమించు తండ్రి – నేరమేమియున్
కోరిటితుల నిన్ను చంపు – కౄర జనులకై (ఆహా)

నీవు నాతో పరదైసున – నేడే యుందువు
పావనుండ ఇట్లు పలికి – పాపి గాచితి (ఆహా)

అమ్మా నీ సుతుడటంచు మరి-యమ్మతో పలికి
క్రమ్మర నీ జనని యంచు – కర్త నుడితివి (ఆహా)

నా దేవ దేవ యేమి విడ-నాడితి వనుచు
శ్రీ దేవ సుత పలికితివి శ్రమ – చెప్ప శక్యమా (ఆహా)

దప్పిగొనుచున్నానటంచు – చెప్పితివి కదా
యిప్పగిదిని బాధ నొంద – నేమి నీకు హా (ఆహా)

శ్రమ ప్రమాద-ములను గొప్ప – శబ్ద మెత్తి హా
సమాప్తమైనదంచు తెలిపి – సమసితివి కదా (ఆహా)

అప్పగింతు తండ్రి నీకు – నాత్మ నంచును
గొప్ప యార్భాటంబు చేసి – కూలిపోతివా (ఆహా)

Aahaa Mahaathma Haa Sharanya – Haa Vimochakaa
Droha Rahitha Champe Ninu Naa – Doshame Kadaa Aahaa

Veeralanu Kshaminchu Thandri – Neramemiyun
Koritithula Ninnu Champu – Kroora Janulakai Aahaa

Neevu Naatho Paradaisuna – Nede Yunduvu
Paavanunda Itlu Paliki – Paapi Gaachithi Aahaa

Ammaa Nee Suthudatanchu Mari-yammatho Paliki
Krammara Nee Janani Yanchu – Kartha Nudithivi Aahaa

Naa Deva Deva Yemi Vida-naadithi Vanuchu
Shree Deva Sutha Palikithivi Shrama – Cheppa Shakyamaa Aahaa

Dappigonuchunnaanatanchu – Cheppithivi Kadaa
Yippagidini Baadha Nonda – Nemi Neeku Haa Aahaa

Shrama Pramaada-mulanu Goppa – Shabda Metthi Haa
Samaapthamainadanchu Thelipi – Samasithivi Kadaa Aahaa

Appaginthu Thandri Neeku – Naathma Nanchunu
Goppa Yaarbhaatambu Chesi – Koolipothivaa Aahaa