తార జూపిన మార్గమదే… జ్ఞానులు చేరిన గమ్యమదే…

Aahaa Hallelujah

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

తార జూపిన మార్గమదే… జ్ఞానులు చేరిన గమ్యమదే…
గొల్లలు గాంచిన స్థానమదే… లోక రక్షకుని గూర్చినదే…

ఇమ్మానుయేలు జననమది – పాపికి పరలోక ద్వారమది (2)
ఆహా హల్లెలూయా.. ఆహా హల్లెలూయా..
ఆహా హల్లెలూయా.. ఆహా హల్లెలూయా….

తార జూపిన మార్గమదే – జ్ఞానులు చేరిన గమ్యమదే
గొల్లలు గాంచిన స్థానమదే – లోక రక్షకుని గూర్చినదే (2)
ఇమ్మానుయేలు జననమది – పాపికి పరలోక ద్వారమది
పరిశుద్ధ ప్రవక్తలు పలికినది – పరలోక సైన్యము పాడినది (2)

ఆహా హల్లెలూయా.. ఆహా హల్లెలూయా..
ఆహా హల్లెలూయ.. ఆహా హల్లెలూయ..
ఆహా హల్లెలూయా.. ఆహా హల్లే.. లూయా.. తార జూపిన

దైవాజ్ఞను ధిక్కరించుటయే – పాపము ఓ సోదరా
ఆ పాపముతో లోకమంతా – నిండిపోయెను సోదరీ (2)
పాపమేమో మరణమును వెంట దెచ్చెగా
ఆ మరణమేమో నీకు నాకు సంక్రమించెగా
భయము లేదు మనకింకా ఓ సోదరా
అభయమదిగో క్రీస్తేసు జన్మించెగా
భయము లేదు మనకింకా ఓ సోదరీ
అభయమదిగో క్రీస్తేసు జన్మించెగా.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆహా హల్లెలూయా

దైవ చిత్తము నెరవేర్చుటకే – క్రీస్తేసు పరము వీడగా
పాప రుణమును చెల్లించుటకై – పావనుడే పుడమి చేరెగా (2)
సిలువలో సాతాను తల చితకద్రొక్కెగా
రుధిరమిచ్చి నిన్ను నన్ను శుద్ధి చేయగా
బంధకములు తెంపబడెగా ఓ సోదరా
సమాధి గెలిచి యేసయ్య తిరిగి లేచెగా
బంధకములు తెంపబడెగా ఓ సోదరీ
సమాధి గెలిచి యేసయ్య తిరిగి లేచెగా.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆహా హల్లెలూయా

దైవ వాక్యము బోధించుటకు – పావనాత్మ పంపబడెగా
లోక పాపము ఒప్పించుటయే – ఆదరణకర్త కార్యమాయెగా (2)
అంధకారమంత బాపి వెలుగు నిచ్చుగా
అనుదినము నిన్ను నన్ను నడిపించునుగా
సందేహమేల సమయమిదే ఓ సోదరా
నిను రక్షించుటకేసయ్య చేయి చాచగా
సందేహమేల సమయమిదే ఓ సోదరీ
నిను రక్షించుటకేసయ్య చేయి చాచగా… ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆహా హల్లెలూయా

Thaara Joopina Maargamade… Gnaanulu Cherina Gamyamade…
Gollalu Gaanchina Sthaanamade… Loka Rakshakuni Goorchinade…

Immaanuyelu Jananamadi – Paapiki Paraloka Dwaaramadi (2)
Aahaa Hallelooyaa.. Aahaa Hallelooyaa..
Aahaa Hallelooyaa.. Aahaa Hallelooyaa..

Thaara Joopina Maargamade – Gnaanulu Cherina Gamyamade
Gollalu Gaanchina Sthaanamade – Loka Rakshakuni Goorchinade (2)
Immaanuyelu Jananamadi – Paapiki Paraloka Dwaaramadi
Parishuddha Pravakthalu Palikinadi – Paraloka Sainyamu Paadinadi (2)

Aahaa Hallelooyaa.. Aahaa Hallelooyaa..
Aahaa Hallelooya.. Aahaa Hallelooya..
Aahaa Hallelooyaa.. Aahaa Halle.. looyaa.. Thaara Joopina

Daivaagnanu Dhikkarinchutaye – Paapamu O Sodaraa
Aa Paapamutho Lokamanthaa – Nindipoyenu Sodaree (2)
Paapamemo Maranamunu Venta Dechchegaa
Aa Maranamemo Neeku Naaku Sankraminchegaa
Bhayamu Ledu Manakinkaa O Sodaraa
Abhayamadigo Kreesthesu Janminchegaa
Bhayamu Ledu Manakinkaa O Sodaree
Abhayamadigo Kreesthesu Janminchegaa.. Aa.. Aa.. Aa..
Aahaa Hallelooyaa

Daiva Chitthamu Neraverchutake – Kreesthesu Paramu Veedagaa
Paapa Runamunu Chellinchutakai – Paavanude Pudami Cheregaa (2)
Siluvalo Saathaanu Thala Chithakadrokkegaa
Rudhiramichchi Ninnu Nannu Shuddhi Cheyagaa
Bandhakamulu Thempabadegaa O Sodaraa
Samaadhi Gelichi Yesayya Thirigi Lechegaa
Bandhakamulu Thempabadegaa O Sodaree
Samaadhi Gelichi Yesayya Thirigi Lechegaa.. Aa.. Aa.. Aa..
(Aahaa Hallelooyaa)

Daiva Vaakyamu Bodhinchutaku – Paavanaathma Pampabadegaa
Loka Paapamu Oppinchutaye – Aadaranakartha Kaaryamaayegaa (2)
Andhakaaramantha Baapi Velugu Nichchugaa
Anudinamu Ninnu Nannu Nadipinchunugaa
Sandehamela Samayamide O Sodaraa
Ninu Rakshinchutakesayya Cheyi Chaachagaa
Sandehamela Samayamide O Sodaree
Ninu Rakshinchutakesayya Cheyi Chaachagaa… Aa.. Aa.. Aa..
Aahaa Hallelooyaa