ఆడెదన్ పాడెదన్.. యేసుని సన్నిధిలో

Aadedhan Paadedhan

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆడెదన్ పాడెదన్.. యేసుని సన్నిధిలో
నను బలపరచిన దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతింతును ఆరాధింతును.. యేసుని సన్నిధిలో
ఉజ్జీవమిచ్చిన దేవుని సన్నిధిలో (ఆడెదన్)

నను దర్శించి నూతన జీవం… ఇచ్చిన సన్నిధిలో
నను బలపరచి ఆదరించిన.. యేసుని సన్నిధిలో (2)
ఆడెదన్ పాడెదన్ దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతించెదన్ ఆరాధించెదన్ దేవుని సన్నిధిలో (ఆడెదన్)

పరిశుద్ధాత్మ జ్వాలలో రగిలించి నన్ను… మండించిన సన్నిధిలో
పరిశుద్ధాత్మలో నను అభిషేకించిన.. యేసుని సన్నిధిలో (2)
ఆడెదన్ పాడెదన్ దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతించెదన్ ఆరాధించెదన్ దేవుని సన్నిధిలో (ఆడెదన్)

Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo
Nanu Balaparachina Devuni Sannidhilo
Sthuthinthunu Aaraadhinthunu.. Yesuni Sannidhilo
Ujjeevamichchina Devuni Sannidhilo (Aadedan)

Nanu Darshinchi Noothana Jeevam… Ichchina Sannidhilo
Nanu Balaparchi Aadarinchina.. Yesuni Sannidhilo (2)
Aadedhan Paadedhan Devuni Sannidhilo
Sthuthinchedan Aaradhinchedan Devuni Sannidhilo (Aadedhan)

Parishuddhaathma Jwaalalo Ragilinchi Nannu… Mandinchina Sannidhilo
Parishuddhathmalo Nanu Abhishekinchina.. Yesuni Sannidhilo (2)
Aadedhan Paadedhan Devuni Sannidhilo
Sthuthinchedan Aaradhinchedan Devuni Sannidhilo (Aadedhan)