வந்தோம் தந்திடவே

Vantom Tantitave

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

வந்தோம் தந்திடவே
தந்தாய் ஏற்றிடுவாய்

எம் வாழ்வை உமக்கே பலியாய்த் தந்தோம்
அன்பாய் ஏற்றிடுவாய்

இறைவா உன்னில் இணையா வாழ்வு
இருந்தும் பயனென்ன

இகத்தில் நீ தந்த வாழ்வைத் தந்தால்
எனக்கு இழப்பென்ன

இனி வாழும் காலம் இனிதாக வேண்டும்
இறைவா உன்னோடு இணைந்தாக வேண்டும்

இறைவா எந்தன் உள்ளம் என்றும்
உன்னை நாடுதே

உன்னில் இணைந்து உயர்வு பெறவே
விரைந்து நாடுதே

உன் நாமம் ஓங்க எந்நாளும் வாழ்ந்து
இறைவா உன்னோடு இணைந்தாக வேண்டும்