வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே

Vaarungal Anbu Maanthare

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே
பலி செலுத்த வாருங்கள்
பண் இசைத்துப் பாடுங்கள்
வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே

இயேசு என்னும் ஆதவன் கதிர் விரிக்கக் காணுங்கள்
இதயம் என்ற மலர் விரித்து மணம் பரப்ப வாருங்கள்
ஆசை என்ற இருள் மறைந்து அன்பு உதயமாகவே
அருள் வளங்கள் இதயம் சேரும் அன்புருவைக் கேளுங்கள்