தமிழால் உன் புகழ் பாடி

Thamizhaal un pugal

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

தமிழால் உன் புகழ் பாடி

தேவா நான் தினம் வாழ

வருவாயே திருநாயகா - வரம்

தருவாயே உருவானவாஎனை ஆழும் துன்பங்கள் கணையாக வரும்போது

துணையாக எனையாள்பவா

மனநோயில் நான் மூழ்கி மடிகின்ற பொழுதங்கு

குணமாக்க வருவாயப்பா - எனை

உனதாக்கி அருள்வாயப்பாஉலகெல்லாம் இருளாகி உடனுள்ளோர் சென்றாலும்

வழிகாட்டும் ஒளியானவா

நீதானே எனக்கெல்லாம் நினைவெல்லாம் நீதானே

நாதா உன் புகைழ் பாடுவேன் - எனை

நாளெல்லாம் நீ ஆளுவாய்