சீர் இயேசு நாதனுக்கு

Seer Yesu Nathanuku

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

சீர் இயேசு நாதனுக்கு
ஜெய மங்களம் அதி ... (2)
திரு ஏக நாதனுக்கு
சுப மங்களம்!

பார் ஏரு மீதனுக்கு
பரம பொர்பாதனுக்கு ... (2)
மேர் ஏரு போதனுக்கு
நித்திய சங்கீதனுக்கு!
சீர் இயேசு..

ஆதி சர்வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம்
அகில பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்களம் .. (2)
நீதி பரம்பாளனுக்கு நித்திய குணாலனுக்கு
போதும் மனு பூலனுக்குஉயர் மனுவேலனுக்கு!
சீர் இயேசு..

வானாபிமானனுக்கு, வானனுக்கு மங்களம்
வளர் கலை தியாயனுக்கு நியானனுக்கு மங்களம்
தானல் தேயனுக்கு கன்னி மரி சேயனுக்கு
ஓனார் சகாயனுக்கு உரு பெத்தலேயனுக்கு
சீர் இயேசு..