சம்மதமே இறைவா சம்மதமே தலைவா

Sammatame Iraiva

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

சம்மதமே இறைவா சம்மதமே தலைவா
உன் மாலையிலே ஒரு மலராகவும்
உன் பாலையிலே சிறு மணலாகவும்
வாழ்ந்திட சம்மதமே இறைவா
மாறிட சம்மதமே

தயங்கும் மனதுடைய நான்
உனக்காகவே உன் பணிக்காகவே
வாழ்ந்திட வரம் தருவாய் - 2
கருவாக எனை படைத்து
உயர் கண்மணியாய் எனை வளர்த்து
கரமதிலே உரு பதித்து
கருத்துடனே என்னை காக்கின்றாய்

மலையாய் நான் கனித்த
பெரும் காரியமும் உயர் காவியமும்
மறைந்தே போனதே - 2
திருவாக உனை நினைத்து
உயர் உறவாகவே நெஞ்சில் பதித்து
உன் பெயரை சாற்றிடவே
நலம் பெறவே என்னை அணைக்கின்றாய்