ஒவ்வொரு பகிர்வும் புனித வியாழனாம்

Ovvoru Pakirvum Punitha Viyalanam

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

ஒவ்வொரு பகிர்வும் புனித வியாழனாம்
ஒவ்வொரு பலியும் புனித வெள்ளியாம்
ஒவ்வொரு பணியும் உயிர்ப்பின் ஞாயிராம்
ஒவ்வொரு மனிதனும் இன்னொரு இயேசுவாம்
அந்த இயேசுவை உணவாய் உண்போம்
இந்த பாரினில் அவராய் வாழ்வோம் --2

இருப்பதை பகிர்வதில் பெறுகின்ற இன்பம் எதிலுமில்லையே
இழப்பதை வாழ்வென ஏற்றிடும் இலட்சியம் இறுதியில் வெல்லுமே --2
வீதியில் வாடும் நேரிய மனங்கள் நீதியில் நிலைத்திடுமே --2
நம்மை இழப்போம் பின்பு உயிர்போம் --2
நாளைய உலகின் விடியலாகவே

பாதங்கள் கழுவிய பணிவிடை செயலே வேதமாய் ஆனதே
புரட்சியை ஒடுக்கிய சிலுவை கொலையே புனிதமாய் நிலைத்ததே
இயேசுவின் பலியும் இறப்பும் உயிர்ப்பும் இறையன்பின் சாட்சிகளே --2
இதை உணர்வோம் நம்மை பகிர்வோம் --2
இயேசுவின் கொள்கைகள் நம்மில் வாழவே