நிந்தையும் கொடிய வேதனையும்

Ninthaiyum Kodiya Vethanaiyum

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

நிந்தையும் கொடிய வேதனையும்
நிறைந்துள்ள உம் திருப்பாடுகளை
சிந்தையில் கொண்டு தியானிக்கவே
தினம் அருள் புரிவீர் ஆண்டவரே