இறைவன் எனது மீட்பராம் - அவரே

Iraivan Enathu Meedpaanaar

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

இறைவன் எனது மீட்பராம் - அவரே
எனக்கு ஒளியானார்
அவரைக் கோண்டு நான் வாழ
எவரைக் கண்டு பயமில்லை....

வாழ்வின் இறைவன் துணையானார்
வாழும் எமக்கு உயிரானார்
நீயோர் என்னை வதைத்தாலும்
தீமை அணுக விடமாட்டேன் - 2

தீயோர் படைபோல் சூழ்ந்தாலும்
தீராப் பகையை கொண்டாலும்
தேவர் அவரைத் திடமாக
தேடும் எனக்கு குறையேது - 2

ஒன்றே இறைவன் வேண்டுகிறேன்
ஒன்றே அடியேன் தருகின்றேன்
தேவன் உனது திருமுன்னே
நாளும் வாழ அருள்வாயே - 2