என் தேவன் என் வெளிச்சம்

En Devan en velicham

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

என் தேவன் என் வெளிச்சம்
என்னை இரட்சிப்பவரும் அவரே
என் ஜீவனுக்கரணானவர்
நான் யாருக்கும் அஞ்ச மாட்டேன்

1. தாயும் தந்தையும் தள்ளி விட்டாலும்
அந்த இயேசென்னை ஏற்றுக் கொள்வார்
என்னை அவர் நிழலில் வைத்துக் காத்திடுவார்
தலைமேலேற்றி என்னை உயர்த்திடுவார்
- என் தேவன்

2. தீமை செய்கின்ற வர்கள் எனக்கு
தீமை செய்ய விரும்புகையில்
என்தேவன் அருகில் வந்து என்னைக் காத்து நின்றார்
என்னை பகைத்தவர்கள் உடனே அழிந்தார்கள்
- என் தேவன்