என் ஆன்மா இறைவனையே

En Aanma Iraivanaye

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

என் ஆன்மா இறைவனையே
ஏற்றி போற்றி மகிழ்கின்றது
எம் மீட்பராம் கடவுளை நினைக்கின்றது

1. தாழ்நிலை இருந்த தம் அடியவரைத்
தயையுடன் கண்கள் நோக்கினார் - 2
இந்நாள் முதலாம் தலைமுறைகள்
எனைப் பேருடையாள் என்றிடுமே
-- என் ஆன்மா

2. ஏனெனில் வல்லமை மிகுந்தவரே
எனக்கரும் செயல்பல புரிந்துள்ளார் - 2
அவர்தம் பெயரும் புனிதமாகும்
அவரில் அஞ்சுவோர்க்கு இரக்கமாகும்
-- என் ஆன்மா