ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாய்

Ayirakanakkana Varudangalai

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாய் – எம்
ஆண்டவரே உம்மை எதிர்ப்பார்த்தோம்
இஸ்ராயேல் ஜனங்களை ஆளவரும் – எம்
இயேசு இரட்சகரே எழுந்தருளும்

ஓசான்னா! தாவீதின் புதல்வா
ஓசான்னா! ஓசான்னா! ஓசான்னா!

மாமரி வயிற்றினில் பிறந்தவரே – மா
முனிசூசை கரங்களில் வளர்ந்தவரே
மானிடர் குலத்தினில் உதித்தவரே – எம்
மன்னவரே எழுந்தருள்வீரே

தாவீது அரசரின் புத்திரரே – ஓர்
தெய்வீக முடியோடு வந்தவரே
தருமர் எனப்புகழ் அடைந்தவரே – எம்
தேவனே தேவனே வருவீரே.

அற்புத யோர்தானில் தீட்சை பெற்றீர் – மா
அருள் தபோதனரால் புகழப்பட்டீர்
ஆகாயங்களை நீர் திறக்க விட்டீர் – உம்
ஆதிபிதாவிடம் பதவி பெற்றீர்