அன்பினில் பிறந்த இறைகுலம் நாமே

Anbinil Pirantha Iraikulam Naame

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

அன்பினில் பிறந்த இறைகுலம் நாமே
அன்பினைக் காத்து அறம் வளர்ப்போமே _ 2

ஒரு மனத் தோராய் அனைவரும் வாழ்வோம்
அருள் ஒளி வீசும் ஒருவழி போவோம்
பிரிவினை மாய்த்து திருமறை காப்போம் _2
இருமையில் இறைவன் திருவுளம் காண்போம்
__ அன்பினில்

பிறப்பிலும் இயேசு இறப்பிலும் காட்டி
பெருமை செய்தாரே புனித பேரன்பை
பிறந்த நம்வாழ்வின் பயன்பெற வேண்டும் --2
பிறரையும் நம்மைப்போல் நினைத்திட வேண்டும்
__ அன்பினில்