ఒక్క పుణ్య కార్యముచే – మానవునికి క్రుపాదానమే (2)

Okka Punya Kaaryamuche

Samy Pachigalla

Writer/Singer

Samy Pachigalla

ఒక్క పుణ్య కార్యముచే – మానవునికి క్రుపాదానమే (2)

జీవప్రదమైన నీతి నొసగుచు – నీ బలియాగమె కారణమాయెను

ఓ పుణ్యమూర్తీ ప్రేమా స్వరూపి – నీ అర్పణచే రక్షణ ప్రాప్తి

పాప పరిహారమే బొందితి || ఒక్క ||


1. ఓ దేవునీ మహిమ తేజమా – దైవతత్వమూర్తిమంతమ (2)

తండ్రి చిత్తం నెరవెర్చుటకై – విమోచన క్రయదనమైతివ (2) || ఒక్క ||


2. ఓ నీ మహాత్యము గలవాక్కుచే – సర్వమును నిర్వహించువాడా (2)

పరిశుద్ద జనముగ మమ్ము చేసి – నీలో సంపూర్ణత నిచ్చితివి (2) || ఒక్క ||


Okka punya kaaryamuche – maanavuniki krupaadaanamey (2)

jeevapradamaina neethi nosaguchu – ni baliyaagame kaaranamaayenu

O punyamurthi prema swarupi – ni arpanache rakshana praapthi

paapa parihaaramey bondithi || okka ||


1. O devuni mahima tejamaa – daivatatwamurtimantama (2)

tandri chittam neraverchutakai – vimochana krayadanamaitiva (2) || okka ||


2. O ni mahaatyamu galavaakkuchey – sarvamunu nirvahinchuvaada (2)

parishudda janamuga mammu chesi – nilo sampurnatha nichitivi (2) || okka ||


By virtue of virtue - to humanity (2)

Bring forth the life-giving righteousness - because of your sacrifice

O Holy Mother Prema Swarupi - access to protection by your offering

The Atonement of Sin One ||

1. O God, Glory Temaja - Divinity

Father's will is fulfilled - ransom is (2) || One ||

2. O Thy Greatest Word - Perform All (2)

The Holy People Were Made - Wholesome in You (2) || One ||