మార్గమై ఉన్న యేసు

Margamai Unna Yesu

Samy Pachigalla

Writer/Singer

Samy Pachigalla

మార్గమై ఉన్న యేసు

నీ మార్గములో నను నడుపు

జీవమై ఉన్న క్రీస్తు

నీ జీవముతో నను నింపు

సత్య మానలో వసియించుమా

నీ రూపముకు మార్చుమా


ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ 1. గమ్యం లేని ప్రయాణం

  నీ నుండి చేసెను దూరం

  నా జీవితములో పాపం

  హరించివేసెను జీవం

  సత్య స్వరూపమా కనిపించవా

  నే నిన్ను చూడగ కనులీయవా

  నీ చెంతకే చేర్చవా


 2. అంతే లేని ఈ లోకం

  పాపం శాపముకు మూలం

  లోకం దాని వైభోగం

  గాఢందకార విశాలం

  జీవన దాయకా కృప చూపవా

  నీ నిత్య జీవమే వరమీయవా

  నీ కాంతిలో నిలుపవా

Maargamai unna Yesu

nee maargamulo nanu nadupu

jeevamai unna kreesthu

nee jeevamutho nanu nimpu

sathya maanalo vasiyinchumaa

nee roopamuku maarchumaa


Oo Oo Oo Oo Oo Oo 1. Gamyam leni prayaanam

  nee nundi chesenu dhooram

  naa jeevithamulo paapam

  harinchivesenu jeevam

  sathya swaroopamaa kanipinchavaa

  ne ninnu choodaga kanuleeyavaa

  nee chenthake cherchavaa

 2. Anthey leni ee lokam

  paapam shaapamuku moolam

  lokam daani vaibhogam

  gaadandhakaara vishaalam

  jeevana daayakaa krupa choopavaa

  nee nithya jeevame varameeyavaa

  nee kaanthilo nilupavaa