మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా

Mahimaku Pathruda

Samy Pachigalla

Writer/Singer

Samy Pachigalla

మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా
మా చేతులెత్తి మేము నిన్నారాధింతుము (2)
మహోన్నతుడా అద్భుతాలు చేయువాడా
నీవంటి వారు ఎవరు – నీవంటి వారు లేరు (2)

స్తుతులకు పాత్రుడా స్తుతి చెల్లించెదం
నీ నామమెంతో గొప్పది మేమారాధింతుము (2) ||మహోన్నతుడా||

అద్వితీయ దేవుడా ఆది సంభూతుడా
మా కరములను జోడించి మేము మహిమ పరచెదం (2) ||మహోన్నతుడా||Mahimaku Paathrudaa Ghanathaku Arhudaa
Maa Chethuletthi Memu Ninnaaraadhinthumu (2)
Mahonnathudaa Adbhuthaalu Cheyuvaadaa
Neevanti Vaaru Evaru – Neevanti Vaaru Leru (2)

Sthuthulaku Paathrudaa Sthuthi Chellinchedam
Nee Naamamentho Goppadi Memaaraadhinthumu (2) ||Mahonnathudaa||

Advitheeya Devudaa Aadi Sambhoothudaa
Maa Karamulanu Jodinchi Memu Mahima Parachedam (2) ||Mahonnathudaa||