ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു

Aashwaasame enikkerre thingeedunnu

Sadhu Kochoonju Upadesi

Writer/Singer

Sadhu Kochoonju Upadesi

ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു
വിശ്വാസക്കണ്ണാല്‍ ഞാന്‍ നോക്കിടുമ്പോള്‍
സ്നേഹമേറിടുന്ന രക്ഷകന്‍ സന്നിധൌ
ആനന്ദക്കൂട്ടരെ കാണുന്നല്ലോ (2)

ആമോദത്താല്‍ തിങ്ങി ആശ്ചര്യമോടവര്‍
ചുറ്റും നിന്നു സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു
തങ്കത്തിരുമുഖം കാണ്മാന്‍ കൊതിച്ചവര്‍
ഉല്ലാസമോടിതാ നോക്കിടുന്നു (ആശ്വാസമേ..)

തന്‍ മക്കളിന്‍ കണ്ണുനീരെല്ലാം താതന്‍ താന്‍
എന്നേക്കുമായ്‌ തുടച്ചിതല്ലോ
പൊന്‍ വീണകള്‍ ധരിച്ചാമോദ പൂര്‍ണരായ്
കര്‍ത്താവിനെ സ്തുതി ചെയ്യുന്നവര്‍ (ആശ്വാസമേ..)

കുഞ്ഞാടിന്‍റെ രക്തം തന്നില്‍ തങ്ങള്‍ അങ്കി
നന്നായ്‌ വെളുപ്പിച്ച കൂട്ടരിവര്‍
പൂര്‍ണ്ണ വിശുദ്ധരായ്‌ തീര്‍ന്നവര്‍ യേശുവിന്‍
തങ്ക രുധിരത്തിന്‍ ശക്തിയാലെ (ആശ്വാസമേ..)

തങ്കക്കിരീടങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ ശിരസ്സിന്മേല്‍
വെണ്‍ നിലയങ്കി ധരിച്ചോരിവര്‍
കയ്യില്‍ കുരുത്തോലയേന്തീട്ടവര്‍ സ്തുതി
പാടീട്ടാമോദമോടാര്‍ത്തിടുന്നു (ആശ്വാസമേ..)

ചേര്‍ന്നിടുമേ ഞാനും വേഗം ആ കൂട്ടത്തില്‍
ശുദ്ധരോടൊന്നിച്ചങ്ങാനന്ദിപ്പാന്‍
ലോകം വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട
എന്‍റെ നാഥന്‍റെ സന്നിധൌ ചേര്‍ന്നാല്‍ മതി (ആശ്വാസമേ..)

ashvasame enikkere thingidunnu
vishvasakkannal njan nokkidumpol
snehameridunna raksakan sannidhe
anandakkuttare kanunnallo (2)

amodattal thingi ascharyamodavar
chuttum ninnu stuti ceythidunnu
tankattirumukham kanman kothichavar
ullasamoditha nokkidunnu (ashvasame..)

tan makkalin kannunirellam thatan tan
ennekkumay‌i tudachithallo
pon veenakal dharichamoda purnarayi
karttavine stuti cheyyunnavar (ashvasame..)

kunjatinde raktam tannil tangal anki
nannay‌ veluppicha kuttarivar
purnna visuddharay‌i tirnnavar yesuvin
tanka rudhirattin saktiyale (ashvasame..)

tankakkiridangal thangal sirassinmel
ven nilayanki dharichoarivar
kayyil kurutholayentittavar stuti
padittamodamodarthidunnu (ashvasame..)

chernnidume njanum vegam a kuttathil
suddharodonnichagnanandippan
lokam venda enikkonnum venda
ende nathande sannidhe chernnal mathi (ashvasame..)