നീ എൻ സങ്കേതം

Nee En Sanketham

Persis John

Writer/Singer

Persis John

നീ എൻ സങ്കേതം നീ എൻ കോട്ടയും
നീ എൻ സർവ്വവും യേശുവേ ...
ആ മാർവ്വിൽ ചാരുമ്പോൾ ഭയമില്ല പ്രിയനേ
ആത്മാവിൽ ഞാൻ ആരാധിച്ചീടും
കീർത്തിച്ചീടും ഞാൻ ആ നല്ല
സ്നേഹത്തെ എനിക്കായി തകർന്നവനെ

സാധ്യതകളും അസ്തമിച്ചാലും
അന്ധകാരമെന്നെ തളർത്തിയാലും

സാധ്യതകളും അസ്തമിച്ചാലും
അന്ധകാരമെന്നെ തളർത്തിയാലും

യേശു എന്റെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ
അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ
വിശ്വാസ കണ്ണാൽ കണ്ടിടുന്നു
ഞാൻ യേശുനാമം
ജയം എനിക്ക്

കീർത്തിച്ചീടും ഞാൻ ആ നല്ല
സ്നേഹത്തെ എനിക്കായി തകർന്നവനെ

എൻ രോഗശയ്യയിൽ നല്ല വൈദ്യനായി
സൗഖ്യമേകിടും യേശുവല്ലയോ

മരണപാശങ്ങൾ വലച്ചിടുമ്പോൾ
ഉയർത്തവൻ കരുതീടും കണ്മണി പോലെ

നിന്നാൽ അസാധ്യമായി ഇല്ലൊന്നും
സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനായോനെ
ലോകമെങ്ങും നിൻ സാക്ഷിയായി ഞാൻ
നിത്യ സ്നേഹത്തെ പാടിടുമേ..

കീർത്തിച്ചീടും ഞാൻ ആ നല്ല
സ്നേഹത്തെ എനിക്കായി തകർന്നവനെ
കീർത്തിച്ചീടും ഞാൻ ആ നല്ല
സ്നേഹത്തെ എനിക്കായി തകർന്നവനെ

Ne En Sanketham,
Ne En Kottayum
Ne En Sarvavum Yeshuve,
Aa marvel charumbol
Phayamilla priyane,
Almavil njan aradhichidum

Keethichidum Njan,
Aa Nalla Snehathe,
Enikaayi thakarnavane

Sadhiyadhakalum Azthamichalum,
Andhakaramenne Thalarthiyalum - 2
Yeshu ente pakshathundankil,
albhuthangal adayalangal
Vishuwasa Kannal, Kandidunnu Njan,
Yeshu Namam Jayam Ennikey

Keethichidum Njan,
Aa Nalla Snehathe,
Enikaayi thakarnavane

En Roka Shyayil, Nalla Vaidyanai.
Soukyamekidum Yeshu Allayyo
Marana pashangal valacheedumbol,
Uyarthavan Karuthidum kanmanipole
Ninnala asadymayi ella onnum,
Sthuthikalku yognayone
Lokamengum nin, sakshi aayi njan,
nithya snehathe paadidume

Keethichidum Njan, Aa Nalla Snehathe,
Enikaayi thakarnavane
Keethichidum Njan, Aa Nalla Snehathe,
Enikaayi thakarnavane