അന്ത്യകാല അഭിഷേകം

Anthyakaala Abhishekam

Persis John

Writer/Singer

Persis John

അന്ത്യകാല അഭിഷേകം..
സകല ജഡത്തിന്മേലും
കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ...
ആത്മാവിൽ നിറക്കേണമേ - 2

തീ പോലെ ഇറങ്ങണമെ
അഗ്നി നാവായീ പതിയേണമേ
കൊടുംകാറ്റായീ വിശേണമേ
ആത്മനദിയായീ ഒഴുകേണമേ - 2

അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു
സൈന്ന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു
അധികാരം പകരേണമേ ഇനി
ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാൻ - 2
- തീ പോലെ ഇറങ്ങണമെ

കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ
ഒരു കൈ മേഘം ഞാൻ കാണുന്നു
ആഹാബ് വിറച്ചപോലെ അഗ്നി
മഴയായീ പെയ്യേണമേ - 2
- തീ പോലെ ഇറങ്ങണമെ

സീനായ്മലമുകളിൽ ഒരു
തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു
യീസ്രയേലിൻദൈവമേ ആ
തീ എൻ മേൽ ഇറക്കേണമേ - 2

- തീ പോലെ ഇറങ്ങണമെ

Anthyakaala abhishekam
Sakala jadathinmelum
Koythukaala samayamallo
Aathmaavil nirakkename - 2

Thee pole irangename
Agni naavayi pathiyaname
Kodum kaattraayi veeshename
Aathma nadhiyaayi ozhukaname - 2

Asthiyude thaazhvarayil
Oru sainyathe njan kaanunnu
Adhikaaram pakarename
Ini aathmaavil pravachichidaan - 2
- Thee pole

Karmelile praarthanayil
Oru kai mekam njan kaanunnu
Aahabu viracha pole
Agni mazhayaayi peyyename - 2
- Thee pole

Seenayi malamukalil
Oru theejwala njaan kaanunnu
Israyelin Daivame
Aa thee enmel irakkename - 2
- Thee pole