നീയല്ലോ ഞങ്ങൾകുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ

Neeyallo njangalkulla divya sampathesuve

P.V.Thommy

Writer/Singer

P.V.Thommy

നീയല്ലോ ഞങ്ങൾകുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ
നീയല്ലാതില്ല ഭൂവിൽ ആഗ്രഹിപ്പനാരുമേ

1 നീയല്ലോ ഞങ്ങൾകായി മന്നിടത്തിൽ വന്നതും
നീചരാം ഞങ്ങളുടെ പാപമെല്ലാം ഏറ്റതും

2 കാൽവറി മലമുകളെറി നീ ഞങ്ങൾകായി
കാൽകരം ചേർന്ന് തൂങ്ങി മരിചുയിരേകിയ

3 അന്നന്നു ഞങ്ങൾകുള്ളതെല്ലാം തന്നു പോറ്റുന്നൊൻ
ഇന്നും എന്നും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാക്കു തന്നവൻ

4 ശത്രുവിൻ അഗ്നിയസ്ത്രം ശക്തിയോടെതിർകുന്ന
മാത്രയിൽ ജയം തന്നു കാത്തു സുക്ഷിചിടുന്ന

5 ജനകനുടെ വളമമർന്നു നീ ഞങ്ങൾകായി
ദിനം പ്രതി പക്ഷവാദം ചെയ്തു ജീവിചിടുന്ന

6 ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾകുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമാകിലും
ലോകകാർ നിത്യം ദുഷിചീടിലും പൊന്നെശുവേ

Neeyallo njangalkulla divya sampathesuve
neeallathilla bhuvil aagrahippanarume

1 Neeallo njangalkai mannidathil vannathum
neecharam njangalude papamellam ettathum

2 kalvari malamukaleri nee njangalkai
kalkaram chernnu thungi marichuirekiya

3 annannu njangalk ullathellam thannu pottunnon
innum ennum koode undennulla vaku thannavan

4 shathruvin agni’asthram shakthiod ethirkunna
mathrail jayam thannu kathu sukshichidunna

5 Janakanude valamamarnnu nee njangalkai
dhinam prethi pakshavadam cheithu jeevichidunna

6 Lokathil njangalkullathellam nashtamakilum
lokakar nithyam dhushichidilum ponnesuve