നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടും

Nanniyode njan Sthuthi Paadidum

P.G.Abraham Padinjarethalackal

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടും
എന്‍റെ യേശു നാഥാ
എനികായ് നീ ചെയ്തോരോ നന്മക്കും
എന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാന്‍

അര്‍ഹിക്കാത്ത നന്മകളും
എനികേകിടും ദയാനിധേ
യചിക്കാത്ത നന്മകള്‍ പോലുമേ
എനിക്കേകിയോനെ സ്തുതി

സത്യ ദൈവത്തിന്‍ ഏക പുത്രനാം
അങ്ങേ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാന്‍
വരും കാലമൊക്കെയും നിന്‍
കൃപാവരങ്ങള്‍ ചോരികയെന്നില്‍

Nanniyode njan Sthuthi Paadidum
Ente Yesu Naatha
Enikkay nee Cheythoro nanmakkum
Innu nanni chollunnu njan

Arhikkatha nanmakalum
Enikkekidum kripa nidhe
Yaachikkatha nanmakal polume
Enikkekione Sthuthi

Satya daivathin eka puthranai
Ninne viswasikkunnu njan
Varum kaalamokkeyum nin kripa
Varangal chorika ennil