നന്നിയാലെന്നുല്ലം പൊങ്ങുന്നെ

Nanniyaalennullam pongunne

Malayalam Christian Songs

നന്നിയാലെന്നുല്ലം പൊങ്ങുന്നെ
വല്ലഭ നിൻ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ
വർണിചിടൻ സാധ്യമല്ലത്
എൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തക്രിയകൾ

1. കൊടും പാപിയായിരുന്നെന്നെ
വൻ ചേറ്റിൽ നിന്നും കയറ്റി
ക്രിസ്തുവാകും പാറമേൽ നിർത്തി
പുത്തെൻ പാട്ടുമെന്റെ നാവിൽ തന്നതാൽ

2. വൻ ശോധനവേളയിൽ
തീചൂളയിൻ നടുവിൽ
ചാരത്തണഞ്ഞു രക്ഷിച്ച
മമ കാന്തനെ നിൻ സ്നേഹമോർകുംപോൾ

3. ഈ ലോകം തരാത്ത ശാന്തിയെൻ
ഹൃത്തെ നിറച്ച സ്നേഹവാൻ
എന്നെന്നും കാത്തിടുന്നെന്നെ
നിത്യ കാന്തയായ് തൻ കൂടെ വാഴുവാൻ

Nanniyaalennullam pongunne
Vallabha nin snehamorkkumpol
Varnnichidan saadhyamallathu
En jeevithathil cheithakriyakal

1. Kodum paapiyaayirunnaenne
Van chettil ninnum kayatti
Kristhuvaakum paaramel nirthy
Puthen paattente naavil thannathaal

2. Vann ssodhanavelayil
Theechoolayin naduvil
Chaarathananju rakshicha
Mama kaanthane nin snehamorkumpol

3. Ee lokam tharaatha ssaanthiyen
Hruthe niracha snehavaan
Ennennum kaathidunnenne
Nithya kaanthayai than koodeVaazhuvan