ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവമേ

Ithratholam nadathiya Daivame

Malayalam Christian Songs

ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവമേ
ഇനിയും നടത്തിടുവാന്‍ ശക്തനെ
ഇദ്ധരയില്‍ നന്ദിയോടെന്നെന്നും
നിന്നെ വാഴ്ത്തിപ്പാടും ഞാന്‍

മരുയാത്രയില്‍ ഞാന്‍ മരുപ്പച്ച തേടി
മാറത്തടിച്ച നേരം
മന്നതന്നു പോഷിപ്പിച്ച ജീവ നാഥനെ
വാഴ്ത്തിപ്പാടിടും ഞാന്‍

പാപത്താല്‍ മുറിവേറ്റു പാതയില്‍ വീണപ്പോള്‍
പാലിപ്പാന്‍ വന്നവനെ
എന്‍ ജീവ കാലമെല്ലാം നിന്‍ മഹത് സ് നേഹത്തെ
വാഴ്ത്തിപ്പാടിടും ഞാന്‍

സ്വര്‍ഗീയ നാടതില്‍ ഭക്തരെ ചേര്‍ക്കുവാന്‍
വേഗം വരുന്നവനെ
ഇത്ര വലിയ രക്ഷ തന്ന ഇമ്മാനുവേലെ
വാഴ്ത്തിപ്പാടിടും ഞാന്‍

Ithratholam nadathiya Daivame
Iniyum nadahiduvan sakthane
Idharayil nandiyodennennum
Ninne vaazhthi paadidum njan

Maruyaathrayil njan maruppacha thedy
Maarathadicha neram
Manna thannu poshippicha jeeva naadhane
Vaazhthippadidum njan

Paapathal murivettu paathayil veenappol
Paalippan vannavane
En jeeva kaalamellam nin mahal snehathe
Vaazhthippadidum njan

Swargeeya naadathil bhakthare cherkkuvan
vegam varunnavane
Ithra valiya raksha than