എന്‍റെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവന്‍

Ente Bharaam Chumakkunavan

Malayalam Christian Songs

എന്‍റെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവന്‍ ‍ യേശു
എന്നെ നന്നായ് അറിയുന്നവന്‍‍ യേശു
സുഖമുള്ള കാലത്തും കണ്ണുനീര്‍ നേരത്തും
യേശു മാത്രം മതി - 2
യേശു...... എന്‍റെ സ്നേഹിതന്‍
യേശു...... എന്‍റെ പ്രാണപ്രിയന്‍
സുഖമുള്ള കാലത്തും കണ്ണുനീര്‍ നേരത്തും
യേശു മാത്രം മതി - 2

എന്‍റെ ദേഹം ക്ഷയിചീടട്ടെ യേശു കൈവിടില്ലാ
ഞാന്‍ ഏകനായ് തീര്‍ന്നീടട്ടെ യേശു മാറുകില്ലാ
സുഖമുള്ള കാലത്തും കണ്ണുനീര്‍ നേരത്തും
യേശു മാത്രം മതി
യേശു...... എന്‍റെ സ്നേഹിതന്‍
യേശു...... എന്‍റെ പ്രാണപ്രിയന്‍
സുഖമുള്ള കാലത്തും കണ്ണുനീര്‍‍ നേരത്തും
യേശു മാത്രം മതി - 2

എന്‍റെ. ഭാരം ചുമക്കുന്നവന്‍ യേശു
എന്നെ നന്നായ് അറിയുന്നവന്‍‍ യേശു
സുഖമുള്ള കാലത്തും കണ്ണുനീr‍ നേരത്തും
യേശു മാത്രം മതി - 2
യേശു...... എന്‍റെ സ്നേഹിതന്‍
യേശു...... എന്‍റെ പ്രാണപ്രിയന്‍
സുഖമുള്ള കാലത്തും കണ്ണുനീr‍ നേരത്തും
യേശു മാത്രം മതി - 2
യേശു മാത്രം മതി - 2

nte Bharaam
Chumakkunavan Yeshu
Enne Nannai
Arriunavan Yeshu
Sukamulla Kalathum
kannuneer Nerathum
Yeshu Mathram Mathi - 2

Yeshu Ente snehithan
Yeshu Ente Pranapriyan
Sukamulla Kalathum
kannuneer Nerathum
Yeshu Mathram Mathi - 2

Ente Deham Sheyichidate
Yeshu Kai Vidilla
Njan Ekanai Theernidate
Yeshu maarukilla
Sukamulla Kalathum
kannuneer Nerathum
Yeshu Mathram Mathi - 2

Yeshu Ente snehithan
Yeshu Ente Pranapriyan
Sukamulla Kalathum
kannuneer Nerathum
Yeshu Mathram Mathi - 2

Ente Bharaam
Chumakkunavan Yeshu
Enne Nannai
Arriunavan Yeshu
Sukamulla Kalathum
kannuneer Nerathum
Yeshu Mathram Mathi - 2

Yeshu Ente snehithan
Yeshu Ente Pranapriyan
Sukamulla Kalathum
kannuneer Nerathum
Yeshu Mathram Mathi - 2