ദൈവ പിതാവേ അങ്ങയെ ഞാന്‍

Daiva pithaave angaye njaan

Malayalam Christian Songs

ദൈവ പിതാവേ അങ്ങയെ ഞാന്‍
ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു
ജീവനും എന്‍റെ സര്‍വസ്വവും നിന്‍
മുന്‍പില്‍ അണച്ചു കുമ്പിടുന്നു

യേശുവേ നാഥ അങ്ങയെ ഞാന്‍
ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു
ജീവനും എന്‍റെ സര്‍വസ്വവും നിന്‍
മുന്‍പില്‍ അണച്ചു കുമ്പിടുന്നു

പാവനാത്മാവേ aഅങ്ങയെ ഞാന്‍
ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു
ജീവനും എന്‍റെ സര്‍വസ്വവും നിന്‍
മുന്‍പില്‍ അണച്ചു കുമ്പിടുന്നു

1. Daiva pithaave angaye njaan
aaradhikunna sthuthikkunnu
Jeevanum ente sarvaswavum
Munpilanachu kumbidunnu

2. Yesuve naatha angaye njaan
aaradhikunnu sthuthikkunnu
Jeevanum ente sarvaswavum
Munpilanachu kumbidunnu

3. Paavanaathmaave angaye njaan
aaradhikunnu sthuthikkunnu
Jeevanum ente sarvaswavum
Munpilanachu kumbidunnu