இயேசுவின் நாமமே மேலான நாமமே

Yesuvin Namame Melaana Namame

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

இயேசுவின் நாமமே மேலான நாமமே
வல்லமையின் நாமமே மகிமையின் நாமமே - 2

வாசல்களை திறந்திடும் இயேசுவின் நாமமே
வழிகளை திருத்திடும் இயேசுவின் நாமமே - 2
வானம் பூமி யாவும் படைத்த சிருஷ்டிப்பின் நாமமே
மேலான நாமமே இயேசுவின் நாமமே - 2
- இயேசுவின் நாமமே

அடைக்கலமாகிடும் இயேசுவின் நாமமே
அற்புதங்கள் செய்திடும் இயேசுவின் நாமமே - 2
வாதை துன்பம் நோய்கள் யாவும் நீக்கிடும் நாமமே
வல்லமையின் நாமமே இயேசுவின் நாமமே - 2
- இயேசுவின் நாமமே

தடைகளை தகர்த்திடும் இயேசுவின் நாமமே
தாபரமாகிடும் இயேசுவின் நாமமே - 2
அகில உலகை இரட்சித்திடும் இரட்சகர் நாமமே
மகிமையின் நாமமே இயேசுவின் நாமமே - 2
- இயேசுவின் நாமமே