கிருபாசனத்தண்டை ஓடி வந்தேன்

Kirubasanathandai Odi Vanthen

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

கிருபாசனத்தண்டை ஓடி வந்தேன்
கிருபையாய் இறங்கிடுமே

தடுமாற்றம் இல்லாமல் நான் வாழ்ந்திட
உம் கிருபையால் நிரைத்திடுமே - 2

உம் கிருபை
இல்லையென்றால் நான் இல்லை
அதை நீர் நன்றாய் அறிவீர் - 2
- தடுமாற்றம்

என் சுய பெலத்தால் ஒன்றும் செய்திடேன்
அதை நீர் நன்றாய் அறிவீர் - 2
உம் பெலத்தால் எல்லாம் செய்திட
உம் கிருபையால் நிறைத்திடுமே - 2

சோதனைகள் தாங்க பெலனில்லை
அதை நீர் நன்றாய் அறிவீர் - 2
சோர்ந்திடாமல் ஜெபம் ஏறெடுக்க
உம் கிருபையால் நினைத்திடுமே - 2
- கிருபாசனத்தண்டை