என் உயிரும்

En Uyirum

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

என் உயிரும் என் இயேசுவுக்காக
என் உள்ளமும் என் இயேசுவுக்காக - 2
என் இயேசுவையே நான் நெசித்து
இயேசுவையே நான் தியானித்து
இயேசுவிலே நான் களிகூற வேண்டுமே - 2

என்னை உயர்த்தியதும் என் இயேசு மாத்ரமே
என்னை உயிர்ப்பித்ததும் இயேசு மாத்ரமே - 2
என் இயேசுவையே நான் நெசித்து
இயேசுவையே நான் தியானித்து
இயேசுவிலே நான் களிகூற வேண்டுமே - 2

என் ஆசை என் இயேசு மாத்ரமே
என் வாஞ்சையும் அவர் சமூகம் மாத்ரமே - 2
என் இயேசுவையே நான் நெசித்து
இயேசுவையே நான் தியானித்து
இயேசுவிலே நான் களிகூற வேண்டுமே - 2