ஆயிரமாயிரம் நன்மைகள்

Aayiramaayiram Nanmagal

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

ஆயிரமாயிரம் நன்மைகள்
அனுதினமும் என்னை சூழ்ந்திட
கிருபையும் இரக்கமும்
அன்பும் கொண்டீரே - 2
நல்ல எபிநேசராய்
என்னை நடத்தி வந்தீரே
நன்றி சொல்ல
வார்த்தை இல்லையே - 2

காலை மாலை எல்லா
வேளையிலும் என்னை
நடத்தும் உம் கரங்கள்
நான் கண்டேன்
தேவை பெருகும் போது
சிக்கி தவித்திடாது
உதவும் உம் கரங்கள்
நான் கண்டேன்

எல்லா நெருக்கத்திலும்
என்னை விழாமல் காக்கும்
அன்பின் நல்ல கர்த்தரே - 2

மரண பள்ளத்தாக்கில்
நான் நடந்த வேளை
மிட்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன்
வாடி நின்ற வேளை மடிந்திடாது என்னை
தாங்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன்

எந்தன் மாராவின் வாழ்வை
மதுரமாய் மாற்றும்
அன்பின் நல்ல கர்த்தரே - 2