இயேசுவே ஆண்டவர்

Yesuvae aandavar

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

இயேசுவே ஆண்டவர்
மரணத்தினின்று உயிர்த்தெழுந்தார்
கால்கள் யாவும் முடங்கும்
நாவு யாவும் போற்றிடும்
அந்த இயேசுவே ஆண்டவர் x 2

He is Lord x 2

He has risen from the death
And He is Lord
Every Knee shall bow
Every Tongue confess
That Jesus Christ is Lord