யேகோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்

Yehovah Ruva

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

யேகோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்
தாழ்ச்சி எனக்கில்லையே
யோகாவா தேவன் என் நல்ல ஆயன்
குறைவொன்றும் எனக்கில்லையே

ஆராதனை ஓ ஆராதனை
ஓ ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை ஓ ஆராதனை
துதி ஆராதனை உமக்கே
Verse 1

புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்துச் சென்று
என்னை போஷிக்கின்றீர்
அமர்ந்த தண்ணீரண்டை என்னை நடத்தி
தாகம் தீர்க்கின்றீர்
உம் நாமத்தினிமித்தம் நீதியின் பாதையில்
நாள்தோறும் நடத்துகின்றீர்
Verse 2

எதிரிகள் முன்னே எனக்கொரு பந்தியை
ஆயத்தப்படுத்துகிறீர் பாத்திரம் நிரம்பிட எண்ணையினாலே
அபிஷேகம் செய்கின்றீர்
வாழ்நாட்களெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும்
தொடர்ந்திடச் செய்திடுவீர்
Verse 3

கதறின நேரம் என்னவென்று கேட்க வந்தீர்
எனைக் காணும் எல்ரோயியே
கூப்பிட்ட நேரம் உதவிட வந்தீர்
எனைக் கேட்கும் எபிநேசரே
தனிமையில் நடந்தேன் துணையாக வந்தீர்
யேகோவா ஷம்மா நீரே