உயிரடைய வேண்டுமே

UYIRADAYA VENDUMAE

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

O…
O…
O…
O…

உங்க ஆவிய அனுப்புங்க
என்னை உயிரடைய செய்யுங்க
உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில்
உயிரடைய வேண்டுமே (repeat)

உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உம் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே
உந்தன் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே
Verse 1

பாதாள கட்டுகள் உடையட்டுமே
பார்வோனின் வல்லமை அழியட்டுமே (2)
உமக்காக நாங்கள் ஓடிட
உயிரடைய வேண்டுமே (2)

உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உம் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே
உந்தன் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே
Verse 2

கவலையின் கட்டுகள் உடையட்டுமே
சந்தோஷத்தாலே நிரப்பிடுமே (2)
என் இரவுகளெல்லாம் துதி நேரமாய்
உயிரடைய வேண்டுமே (2)

உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உம் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே
உந்தன் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே

O…
O…

உங்க ஆவிய அனுப்புங்க
என்னை உயிரடைய செய்யுங்க
உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில்
உயிரடைய வேண்டுமே (repeat)

உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே
உம் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே
உந்தன் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே

உம் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே
உந்தன் உயிர்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே