உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன்

UMMAI NESIPPEN

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் இயேசுவே (2)
ஆராதனை ஆராதனை (2)
உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் இயேசுவே (2)

மாறாதவர் நீர் மாறாதவர்
என் இயேசு நீர் மாறாதவர் (repeat)

உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் இயேசுவே (2)
ஆராதனை ஆராதனை (2)
உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் இயேசுவே (2)

உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் இயேசுவே (2)
உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் இயேசுவே (2)
உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் இயேசுவே (2)