தம் கிருபை பெரிதல்லோ

Tham Kirubai

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
என் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுவே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே x 2
Verse 1

தாழ்மையுள்ளவரிடம் தங்கிடுதே கிருபை x 2

வாழ்நாளெல்லாம் அது போதுமே
சுகமுடன் தம் பெலமுடன்
சேவை செய்ய கிருபை தாருமே x 2