பேசு சபையே பேசு

Pesu Sabaiyae

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

பேசு (பேசு)
பேசு (பேசு)
பேசு சபையே பேசு (பேசு சபையே பேசு)
பேசு சபையே பேசு x 4

இது உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர்பெற்று எழும்பிடும் நாட்கள்
இது தள்ளாடும் முழங்கால்கள் புது பெலன் பெற்றுக் கொள்ளும் நாட்கள்
இது கோணல்கள் யாவும் நேராக மாறிடும் நாட்கள்
இது கரடான பாதைகள் செவ்வையாக மாறிடும் நாட்கள் x 2
Verse 1

நரம்புகள் உருவாகும்
எலும்புகள் ஒன்றுசேரும்
தசைகளும் புதிதாக தோன்றும்
ஆவியின் அசைவாலும்
கர்த்தரின் வார்த்தையாலும்
புது ஜீவன் உனக்குள்ளாய் தோன்றும் x 2

-பேசு

Verse 2

மேகங்கள் சூழந்திடவே
இரைச்சலும் பெருகிடவே
பெருமழை தேசத்தில் பெய்யும்
கல்வாரி இரத்தத்தாலே
ஜாதிகள் மீட்கப்பட்டு
கர்த்தரை தெய்வமாக வணங்கும் x 2

-பேசு

Verse 3

ஜாதிகள் நடுங்கிடவும்
தேசங்கள் வியந்திடவும்
கர்த்தரின் கிரியைகள் தோன்றும்
மரித்தோர் பள்ளத்தாக்கில்
துதிக்கின்ற சேனை ஒன்று
கர்த்தரின் ஜீவன் பெற்று எழும்பும் x 2

பேசு (பேசு)
பேசு (பேசு)
பேசு சபையே பேசு (பேசு சபையே பேசு) x 2

சபையே நீ எழும்பிடு
காற்றே நீ வீசிடு x 2

பேசு சபையே பேசு x 2
போற்று சபையே போற்று x 2
பேசு சபையே பேசு x 4