பாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன்

Paduven Halleljah

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaroபாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன்
அவர் நன்மைகளை எங்கும் சொல்லுவேன்
அப்பா சமூகத்தில் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்திருப்பேன்
அவர் இஸ்ரவேலின் வல்லவரே

பாடுவேன் அல்லேலுயா
துதி அல்லேலுயா கிருபையை புகழ்ந்திடுவேன் - 2
Verse 1

எளியவனை நீர் உயர்த்திடுவீர்
ஆயிரமாக பெருகச் செய்வீர் (2)

பாடுவேன் அல்லேலுயா
துதி அல்லேலுயா கிருபையை புகழ்ந்திடுவேன் -2
- பாடி புகழ்வேன்
Verse 2

கூப்பிட்ட நேரத்தில் பதில் அளித்து
குறைகள் தீர்;த்திட வருபவரே

பாடுவேன் அல்லேலுயா
துதி அல்லேலுயா கிருபையை புகழ்ந்திடுவேன் - 2
-பாடி புகழ்வேன்
Verse 3

பகைக்கும் ஜனங்களின் நடுவினிலே
பந்தியைக் கொடுத்து உயர்த்திடுவீர்

பாடுவேன் அல்லேலுயா
துதி அல்லேலுயா கிருபையை புகழ்ந்திடுவேன் - 2
-பாடி புகழ்வேன்