ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை

Ootridumae

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை
இந்த நாளில் எங்கள் மேலே
ஊற்றிடுமே உம் அக்கினியை
இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடே x 2

வல்லமை வல்லமை தாருமே
தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட
அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே
அனல் கொண்டு உமக்காக எழும்பிட x 2
Verse 1

பெந்தெகொஸ்தே நாளில் செய்தது போல
அக்கினியின் நாவுகள் பொழிந்திடுமே x 2
அப்போஸ்தலர் நாட்களில் செய்ததுபோல
இன்றும் செய்ய வேண்டுமே x 2
Verse 2

மாம்சமான யாவர் மேலும் ஊற்றுவேனென்று
வாக்குத்தந்த ஆவியை ஊற்ற வேண்டுமே x 2
நீச்சல் ஆழம் கொண்டு சென்று நீந்தச் செய்யுமே
நதியாய்ப் பாய்ந்திடுமே x 2
Verse 3

அற்புதங்கள் திரளாய் நடந்திடவே
அற்புதத்தின் ஆவியே வந்திடுமே x 2
அந்தகார சங்கிலிகள் அறுந்திடவே
அக்கினியை ஊற்றிடுமே x 2

ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை
இந்த நாளில் எங்கள் மேலே
ஊற்றிடுமே உம் அக்கினியை
இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடே x 2