நீரே போதும் நீரே போதும்

Neerae Podhum

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

நீரே போதும் நீரே போதும்
நீரே போதும் இயேசுவே (2)

கழுகைப்போல என்னை எழும்பச் செய்வீர்
உயரங்களில் என்னை பறக்கச் செய்வீர் (2) - நீரே போதும்

சிங்கத்தின் பிள்ளையாய் எனை மாற்றினீர்
சாத்தானை ஜெயித்திடும் பெலன் அளித்தீர் (2)
-நீரே போதும்

பனையைப்போல என்னை செழிக்கச் செய்வீர்
கேதுருபோல வளரச் செய்வீர் (2)
-நீரே போதும்

இயேசு நீரே நீரே போதும்
நீரே போதும் இயேசுவே (2)
-நீரே போதும்

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae x 2
Verse 1

Kalugai Pola Ennai Elumba Seiveer
Uyarangalil Ennai Parakka Seiveer x 2

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae x 2
Verse 2

Singathin Pillayaai Enai Maatrineer
Saathaanai Jeyithidum Belan Alitheer x 2

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae x 2
Verse 3

Panayai Pola Ennai Sezhikka Seiveer
Kaedhuru Pola Valara Seiveer x 2

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae x 2

Yesu Neerae Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae x 2

Yesu Neerae Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae x 2

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae x 4