கண்ணோக்கிப் பார்த்த தேவா

Kannokki

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

கண்ணோக்கிப் பார்த்த தேவா
கலக்கங்கள் தீர்த்த தேவா
பாவச் சேற்றில் வாழ்ந்த என்னை
உந்தன் கரம் நீட்டி மீட்ட தேவா x 2

தாயே என் இயேசு நாதா
தந்தையே மா யேகோவா x 2
Verse 1

கர்ப்பத்தில் நான் தோன்றும் முன்னே
என்னைப் பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே
கருவிலே நான் தோன்றும் முன்னே
உந்தன் கரங்களில் வரைந்து கொண்டீர்
Verse 2

இரத்தத்தாலே மீட்டவரே
இரட்சிப்பு தந்தவரே
பாவமெல்லாம் தீர்த்தவரே
பரலோகில் சேர்ப்பவரே
Verse 3

கண்மணி போல் காப்பவரே
கண்ணீரைத் துடைப்பவரே
எண்ணமெல்லாம் நிறைந்தவரே
இதயத்தைக் கவர்ந்தவரே

தாயே என் இயேசு நாதா
தந்தையே மா யேகோவா x 2

கண்ணோக்கிப் பார்த்த தேவா
கலக்கங்கள் தீர்த்த தேவா
பாவச் சேற்றில் வாழ்ந்த என்னை
உந்தன் கரம் நீட்டி மீட்ட தேவா x 2

தாயே என் இயேசு நாதா
தந்தையே மா யேகோவா x 2