என் அன்பே என் அன்பே

En Anbae

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

என் அன்பே என் அன்பே
என் அன்பே என் அன்பே x 2

உந்தன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
நான் உம்மைப் பார்க்கணும்
உந்தன் முகத்தைப் பார்த்து
நான் உம்மை ரசிக்கணும்

என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே x 2
Verse 1

பாவியைப் போல தூரத்தில் நின்று
பார்த்திட விரும்பவில்லை
பிள்ளையைப்போல உம்மிடம் வந்து
பேசிட விரும்புகிறேன் x 2

என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே x 2
Verse 2

மகனாய் வந்து மடியில் தவழ்ந்து
நேசம் பகிர்ந்திடுவேன்
முத்தங்கள் தந்து பாசத்தை காட்டி
பரவசமடைந்திடுவேன் x 2

என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே x 2
Verse 3

வாரினால் அடிபட்டு முள்முடி சுமந்த
அன்பை எண்ணுகிறேன்
துரோகியாய் இருந்த என்னையும் நேசித்த
அன்பைப் பாடுகிறேன் x 2

என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே x 2
Verse 4

நீர் வெறுத்திடும் எல்லா காரியம் விட்டு
முற்றும் விலகிடுவேன்
அறைக்குள் வந்து அருகில் உம்மோடு
ரகசியம் பேசிடுவேன் x 2

என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே x 2

உந்தன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
நான் உம்மைப் பார்க்கணும்
உந்தன் முகத்தைப் பார்த்து
நான் உம்மை ரசிக்கணும்

என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே x 2

இயேசுவே இயேசுவே
இயேசுவே இயேசுவே x 2

உந்தன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
நான் உம்மைப் பார்க்கணும்
உந்தன் முகத்தைப் பார்த்து
நான் உம்மை ரசிக்கணும்

என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே என் அன்பே x 2