ஆராதிப்பேன் நான் ஒரு பாடல் பாடி ஆட்டம் ஆடி

Arathipaen

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

ஆராதிப்பேன் நான் ஒரு பாடல் பாடி ஆட்டம் ஆடி
இயேசப்பா புகழ் பாடி என்னை மறப்பேன் x 2

நான் நம்பும் நம்பிக்கையே
பாடுவேன் அல்லேலூயா
ஒசன்னா என்று சொல்லி ஆராதிப்பேன் x 2

நீதியின் தேவனே வெற்றியின் தேவனே
என் பட்சமாக யுத்தம் செய்தீரே
நான் பாடிடும் தேவனே நான் தேடிடும் தேவனே
என் பாடலுக்கு சொந்தக்காரரே

பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு அல்லேலூயா x 2
Verse 1

குப்பைக்குள் கிடந்தேன் நான் துசியாக இருந்தேன்
இயேசப்பா கரம் நீட்டி தூக்கி விட்டிரே x 2

நான் நம்பும் நம்பிக்கையே
பாடுவேன் அல்லேலூயா
ஒசன்னா என்று சொல்லி ஆராதிப்பேன் x 2

நீதியின் தேவனே வெற்றியின் தேவனே
என் பட்சமாக யுத்தம் செய்தீரே
நான் பாடிடும் தேவனே நான் தேடிடும் தேவனே
என் பாடலுக்கு சொந்தக்காரரே

பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு அல்லேலூயா x 2
Verse 2

துக்கத்தில் இருந்தபோது
கலக்கத்தோடு நடந்த போது
அப்பா உம் கைகள் என்னை
தூக்கி வந்ததே x 2

நான் நம்பும் நம்பிக்கையே
பாடுவேன் அல்லேலூயா
ஒசன்னா என்று சொல்லி ஆராதிப்பேன் x 2

நீதியின் தேவனே வெற்றியின் தேவனே
என் பட்சமாக யுத்தம் செய்தீரே
நான் பாடிடும் தேவனே நான் தேடிடும் தேவனே
என் பாடலுக்கு சொந்தக்காரரே

பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு அல்லேலூயா x 2
Verse 3

காலங்கள் கடந்து சென்று
நாட்களெல்லாம் மாறிட்டாலும்
நீர் செய்த நன்மையை நான்
என்றும் நினைப்பேன்

நான் நம்பும் நம்பிக்கையே
பாடுவேன் அல்லேலூயா
ஒசன்னா என்று சொல்லி ஆராதிப்பேன் x 2

நீதியின் தேவனே வெற்றியின் தேவனே
என் பட்சமாக யுத்தம் செய்தீரே
நான் பாடிடும் தேவனே நான் தேடிடும் தேவனே
என் பாடலுக்கு சொந்தக்காரரே

பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு அல்லேலூயா x 2

ஆராதிப்பேன் நான் ஒரு பாடல் பாடி ஆட்டம் ஆடி
இயேசப்பா புகழ் பாடி என்னை மறப்பேன் x 2

நான் நம்பும் நம்பிக்கையே
பாடுவேன் அல்லேலூயா
ஒசன்னா என்று சொல்லி ஆராதிப்பேன் x 2

நீதியின் தேவனே வெற்றியின் தேவனே
என் பட்சமாக யுத்தம் செய்தீரே
நான் பாடிடும் தேவனே நான் தேடிடும் தேவனே
என் பாடலுக்கு சொந்தக்காரரே

பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு பாடு அல்லேலு
பாடு அல்லேலு அல்லேலூயா x 2