யோசனையில் பெரியவரே

Yosanaiyil Periyavare

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

யோசனையில் பெரியவரே
ஆராதனை ஆராதனை
செயல்களில் வல்லவரே
ஆராதனை ஆராதனை

ஓசான்னா உன்னத தேவனே
ஓசான்னா ஓசான்னா ஓசான்னா

கண்மணிபோல் காப்பவரே
ஆராதனை ஆராதனை
கழுகு போல் சுமப்பவரே
ஆராதனை ஆராதனை

சிலுவையினால் மீட்டவரே
ஆராதனை ஆராதனை
சிறகுகளால் மூடுபவரே
ஆராதனை ஆராதனை

வழி நடத்தும் விண்மீனே
ஆராதனை ஆராதனை
ஒளி வீசும் விடிவெள்ளியே
ஆராதனை ஆராதனை

தேடி என்னைக் காண்பவரே
ஆராதனை ஆராதனை
தினந்தோறும் தேற்றுபவரே
ஆராதனை ஆராதனை

பரிசுத்தரே படைத்தவரே
ஆராதனை ஆராதனை
பாவங்களை மன்னித்தவரே
ஆராதனை ஆராதனை

உறுதியான அடித்தளமே
ஆராதனை ஆராதனை
விலை உயர்ந்த மூலைக் கல்லே
ஆராதனை ஆராதனை

Yosanaiyil Periyavare
yosanaiyil periyavarae
aaraathanai aaraathanai
seyalkalilae vallavarae
aaraathanai aarathanai

osaannaa unnatha thaevanae
osaannaa osaannaa osaannaa

1. kannmanni pol kaappavarae
kaluku pola sumappavarae

2. siluvaiyinaal meettavarae
sirakukalaal moodupavarae

3. vali nadaththum vinnmeenae
oli veesum vitivelliyae

4. thaeti ennai kaannpavarae
thinanthorum thaettupavarae

5. parisuththarae pataiththavarae
paavangalai manniththavarae

6. uruthiyaana atiththalamae
vilai uyarntha moolaikkallae