வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்

Vaazthugirom Vanangugirom

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்
போற்றுகிறோம் தேவா…ஆ…ஆ

1. இலவசமாய் கிருபையினால்
நீதிமானாக்கி விட்டீர் – ஐயா

2. ஆவியினால் வார்த்தையினால்
மறுபடி பிறக்கச்செய்தீர் – என்னை

3. உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோம்
ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் – ஐயா

4. உம்மை நோக்கிப் பார்க்கின்றோம்
பிரகாசம் அடைகின்றோம் – ஐயா

5. அற்புதமே அதிசயமே
ஆலோசனைக் கர்த்தரே – ஐயா

6. உம்மையன்றி யாரிடம் சொல்வோம்
ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே – ஐயா