உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு

Ummai Allamal Enakku Yaar Undu

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு

என் இயேசையா அல்லேலூயா
என் இயேசையா அல்லேலூயா
என் இயேசையா அல்லேலூயா
என் இயேசையா அல்லேலூயா

1. இன்பத்திலும் நீரே துன்பத்திலும் நீரே
இன்பத்திலும் நீரே துன்பத்திலும் நீரே
எவ்வேளையும் ஐயா நீர்தானே
எவ்வேளையும் ஐயா நீர்தானே

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு

2. என் ஸ்நேகமும் நீரே என் ஆசையும் நீரே
என் ஸ்நேகமும் நீரே என் ஆசையும் நீரே
என் எல்லாமே ஐயா நீர்தானே
என் எல்லாமே ஐயா நீர்தானே

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு

3. இம்மையிலும் நீரே மறுமையிலும் நீரே
இம்மையிலும் நீரே மறுமையிலும் நீரே
எந்நாளுமே ஐயா நீர்தானே
எந்நாளுமே ஐயா நீர்தானே

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு

என் இயேசையா அல்லேலூயா
என் இயேசையா அல்லேலூயா
என் இயேசையா அல்லேலூயா
என் இயேசையா அல்லேலூயா

Ummai allaamal enakku yaar unndu
ummai allaamal enakku yaar unndu
ummai allaamal enakku yaar unndu
ummai allaamal enakku yaar unndu

en iyaesaiyaa allaelooyaa
en iyaesaiyaa allaelooyaa
en iyaesaiyaa allaelooyaa
en iyaesaiyaa allaelooyaa

1. inpaththilum neerae thunpaththilum neerae
inpaththilum neerae thunpaththilum neerae
evvaelaiyum aiyaa neerthaanae
evvaelaiyum aiyaa neerthaanae
ummai allaamal enakku yaar unndu
ummai allaamal enakku yaar unndu

2. en snaekamum neerae en aasaiyum neerae
en snaekamum neerae en aasaiyum neerae
en ellaamae aiyaa neerthaanae
en ellaamae aiyaa neerthaanae

ummai allaamal enakku yaar unndu
ummai allaamal enakku yaar unndu

3. immaiyilum neerae marumaiyilum neerae
immaiyilum neerae marumaiyilum neerae
ennaalumae aiyaa neerthaanae
ennaalumae aiyaa neerthaanae

ummai allaamal enakku yaar unndu
ummai allaamal enakku yaar unndu
ummai allaamal enakku yaar unndu
ummai allaamal enakku yaar unndu

en iyaesaiyaa allaelooyaa
en iyaesaiyaa allaelooyaa
en iyaesaiyaa allaelooyaa
en iyaesaiyaa allaelooyaa