தலைகள் உயரட்டும்

Thalaigal Uyarattum

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

தலைகள் உயரட்டும் கதவு திறக்கட்டும்
இராஜா வருகிறார் – இயேசு -2

யார் இந்த ராஜா.. மகிமையின் ராஜா-2-தலைகள்

1.வாசல்களே தலைகளை உயர்த்துங்கள்
கதவுகள் திறந்து வழிவிடுங்கள்-2
படைகளின் ஆண்டவர் பராக்கிரமம் நிறைந்தவர்
உள்ளே நுழையட்டும்-2
உள்ளே நுழையட்டும்- யார் இந்த

2.மண்ணுலகம் கர்த்தருக்கு சொந்தமன்றோ
அதன் குடிகள் எல்லாம்
அவரின் உடைமை அன்றே -2
தேடுவோம் அவரை நாடுவோம் தினமும்
இரட்சகர் இயேசுவை-2
இரட்சகர் இயேசுவை-யார் இந்த

3.கர்த்தர் மலைமேல் ஏறத்தகுந்தவன் யார்?
அவர் சமூகத்தின் நிற்கத்தகுந்தவன் யார்?-2
சுத்தமான கைகள் தூய்மையான இதயம்
உடையவன் தானே-2
உடையவன் தானே-தலைகள்

4. கர்த்தர் சமூகம் தேடும் சமுதாயம் நாம்
அவராலே ஆசீர் பெற்ற சபை நாம்-2
நீதிமான்கள் என்று கர்த்தர் தாமே நமக்கு
தீர்ப்பு கூறிவிட்டார்-2
தீர்ப்பு கூறிவிட்டார்