போதும் நீங்க போதும்

Podhum Neenga Podhum

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

போதும் நீங்க போதும்
உம் சமுகம் உம் பிரசன்னம்-2

எப்போதும் நீர்தானையா
என் முன்னே நீர்தானையா -2
இயேசையா என் மீட்பரே-2-எப்போதும்

1. உம் விருப்பம் செய்வதுதான்
என் வாழ்வின் ஏக்கமையா-2
இதுதானே என் உணவு
இதற்காகத்தான் உயிர் வாழ்கின்றேன் (2)
இயேசையா என் மீட்பரே-2 – இதுதானே

2. என் ஆன்மா உம் பிரசன்னத்திற்காய்
ஏங்கி தினம் தவிக்கின்றது-2
ஜீவனுள்ள என் தேவனே
என் பார்வையெல்லாம் உம்மேல்தானே-2
இயேசையா என் மீட்பரே-2 -ஜீவனுள்ள

3.உம் சமுகம் வாழ்கின்ற நான்
உண்மையிலே பாக்கியவான்-2
எப்போதும் உம்மைத் துதிப்பேன்
எந்நேரமும் உம்மில் மகிழ்வேன்-2
இயேசையா என் மீட்பரே-2-எப்போதும் உம்மை

4. இவ்வுலக வாழ்வைவிட
உம் சமுகம் மேலானது-2
பெலத்தின் மேலே பெலனடைவேன்
வருகையிலே உம்மைக் காண்பேன்-2
இயேசையா என் மீட்பரே-2- பெலத்தின்

5.அழுகையெல்லாம் ஆனந்த
நீரூற்றாக மாற்றுகிறீர்
குளங்களெல்லாம் நிரம்புதையா
வல்லமை மழையாலே-2
இயேசையா என் மீட்பரே-2-குளங்களெல்லாம்